top of page

ใบรับรอง

โรงงานของเราได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานระดับชาติ ประกอบไปด้วย ICIM of ISO9001:2015, IQNet, and ACCREDIA. 

AW_Green Energy factory.jpg

เรามุ่งเน้นในการผลิตอย่างยั่งยืนและเปลี่ยนแปลงโรงงานของเราให้ช่วยรักษาโลก ความสำเร็จก้าวแรกของเราคือการ

ใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่มีความคุ้มค่า

bottom of page